GMD, Geïnformeerde toestemming en Privacyverklaring

GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD of Globaal Medisch Dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV in een vergoeding.

Uw arts zal hiervoor bij een raadpleging of huisbezoek, éénmaal per kalenderjaar, een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.

Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds en bovendien geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Wat bevat een GMD?

Het globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Het bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie.

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan deze beter oordelen over welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming

Voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens.

Wat is de geïnformeerde toestemming?
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een
beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg
en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet
uit te wisselen.

Waarom uw toestemming geven?
In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen
informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische
voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.
Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen,komt uw gezondheid ten goede.

Een concreet voorbeeld:
U bent op vakantie in België en wordt met een diepe snee bij de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming kunnen de zorgverleners bij uw behandeling rekening
houden met uw gezondheidstoestand. Als u bijvoorbeeld een penicillineallergie hebt, weten ze dat u een ander antibioticum moet krijgen.

Welke gegevens worden gedeeld?
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:
● resultaten van bloedonderzoeken
● röntgenfoto’s
● vaccinatie- en medicatieschema’s
● voorgeschreven en afgeleverde medicatie
● informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld
● Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.Wat zijn uw rechten als patiënt?
● U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
● U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
● Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere
woorden degenen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben. Hoe registreert u uw toestemming?
Als u instemt met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, kunt u uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart (eID):
● via www.patientconsent.be
● via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.
Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, kunnen de zorgverleners uw toestemming in uw plaats registeren, als u daarom vraagt.

Veilig en vertrouwelijk!
De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze
voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd.
Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder
toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie u een zorgrelatie heeft, kunnen uw gegevens raadplegen.
Bovendien leven de elektronische gezondheidsnetwerken de privacywet en de wet op de patiëntenrechten na.

Email: info@gezondheid.belgie.be
Telefoon: 02/5249797
Web: www.patientconsent.be

 

Privacyverklaring
Versie 1.0, 25/05/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

HUISARTSEN PRAKTIJK DE WINTER HEIDI hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. HUISARTSEN PRAKTIJK DE WINTER HEIDI houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door HUISARTSEN PRAKTIJK DE WINTER HEIDI, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van [naam organisatie] zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.